Supervision

Pædagogisk personale – voksne

 

Vi tilbyder supervision til pædagogisk personale og andre fagpersoner.

Supervision søger at medvirke til udviklingen af et professionelt og fagligt overblik, samt ikke mindst indsigt og handlekraft. Samtidig kan supervisionen sigte mod at udfordre indgroede forestillinger, arbejdsmetoder eller antagelser for at styrke et fremadrettet fokus og skabe nye idéer.

I vores supervision trækker vi på udviklingspsykologiske, neuropsykologiske og socialpsykologiske teorier og har et kontinuerligt fokus på etik og værdier.

Vi har særlig viden om voksne med funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser – herunder autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, udviklingshæmning og vanskeligheder i det psykiatriske felt.

Supervision til pædagogisk personale og andre fagpersoner kan have fokus på:

  • At øge personalets forståelse af den enkelte borgers problemstillinger og behov
  • At øge personalets pædagogiske handlemuligheder
  • At træne personalet i at reflektere som team

Supervision til pædagogisk personale og andre fagpersoner handler ofte om, hvordan man kan håndtere udadreagerende, selvskadende eller på anden måde problemskabende adfærd. I den sammenhæng trækker vi på principper og viden fra Low Arousal-tilgangen.

Et supervisionsforløb hos os indledes med, at der udarbejdes en kontrakt, hvori supervisionens rammer og indhold afklares – herunder ledelsens rolle og deltagelse i supervisionen.